Friday, July 30, 2021
BerandaCerpenPles Ples

Ples Ples

Ika Zardy Saliha

Suyanto.id–Wisa korona pancen marakke kahanan dadi susah, rasa wedi lan tansah sumelang. Apa maneh yen ngerti wara-wara aneng medsos, siyaran tivi, YouTube, lan liyan liyane, wus pirang wong sing kelangan nyawa, saben dina tansaya mundhak cacahe.

Kabeh pawiyatan ditutup, kantor-kantor, toko, hotel, stasiun, terminal, uga bandhara dadi sepi kaya kuburan. Durung suwe iki malah aneng Kutha Dewata Bali ana lelangan hotel berbintang. Virus korona ndadekake kahanan ekonomi ambleg, para buruh akeh sing dipehaka, bakul-bakul padha nglangut amarga tutup. Pengusaha ternak pitik, wis sambat ora bisa makani pitik merga reregan pakan larang kamangka regane pitik anjlog. Nganti kuthuk-kuthuk akeh sing diculake aneng lapangan uga kebonan kareben golek pakan dhewe. Geneya kabeh warga kudu stay at home alias aneng jeron ngomah, wong mudik ya dilarang mulih sebab bisa nambah rentetane virus mau.

Kahanan aneng masyarakat tansaya surem, rasa aman lan katentreman wis tansaya ilang. Saben wektu krungu kabar kemalingan, begal saya ndugal lan karusuhan aneng ngendi-ndi papan. Kamangka saiki nyandhak wulan suci kanggone sedulur muslim, ananging mesjid-mesjid wis ora rame jamaahe. Malah ana kabar yenta munggah kaji ing taun iki bakal dilook down. Bisa dibayangake yen negara Mekah wis ora kaambah wong ngibadah kaya adat sabene tumplek bleg sangalam donya, kabeh mau amarga wisa kang ora katon ujude nanging gedhe bebayane.

***

Dina Setu awan, aku menyang aneng salon Yuni, kepeksa kudu metu saka ngomah jalaran wis ana rong sasi WFH, work from home. Nganti alisku katon gondrong ora temata, model segi rambutku ya wis brubah ora rupa maneh. Nanging tekan salon, plang jeneng salon Yuni  ora ana. Gambar modele uga beda, sing maune nganggo mbak-mbak kudhungan lha kok iki nom-noman seksi. Oh jebule ganti jenenge saiki salon Wanti lan karyawatine ya  dudu Mbak Yuni.

Dhasar mburu wektu lan bacut metu saka ngomah aku langsung uluk salam mlebu nembung arep cukur rambut. Mbak-mbak sing ayu kenes lan dandan menor iku langsung nyiyapake prabotan kanggo nyukur.

Sudah kramas Bu?” pitakonane mbak cantik mau.

“Sampun, Mbak, lajeng cukur mawon, model segi kados adate.”

Siyap, Bu?” wah ngango basa Indonesia batinku iki bocah adoh apa ya, njajal dak takonane.

“Mbak Yuni ke mana, Mbak?”

“Emm. Sudah pindah Bu, ke dekat pasar,” karo nggunting rambutku mbake mau crita menawa Mbak Yuni wis sauntara suwe pindah, amarga jatahe kontrak wis entek, banjur salone diganti karo Wanti adhi sepupune Yuni.

Lha rumah ini punya siapa, Mbak?”

Ini rumah bapakku, Bu. Sekarang saya buat usaha sendiri,” sinambi nyukur, Wanti cerita werna-werna, kepara malah nganggo ngala-ala Yuni, sing jarene  kerep telat bayar kontrakan, sing kurang resikan anggone ngrumat salon, sing ngglandhang wong lanang bla..bla…

“Wah.. kamangka Mbak Yuni kuwi apikan lan akeh lengganane lho, Mbak!” aku rada mbela Mbak Yuni, pancene Mbak Yuni kuwi lumrahe wong wadon sing makarya aneng salon, ora neka-neka, bocahe ramah, sopan lan durung nate krungu kaya sing diucapake dening Wanti.

Durung suwe anggonku dicukur, sinambi mbukak hape lan maca pesen WA, dumadakan krungu rombongan motor kang swarane knalpot mbrebegi kuping. Saya suwe cedhak lan malah mandheg aneng nglatar salon.

Sawise padha nyetandarke motor, terus mlebu lan lungguh aneng jero salon tanpa basa basi, tanpa ba-bi-bu. Aku dadi ora nyaman, yagene salone klebon bocah lanang-lanang ana sing tindhikan, tatonan, gondrong lan rambute dicet kuning. Jian persis LMD, Landa Mung nDase.

Halo Mbak Bro, pa kabar?” karo ngetos tangane Wanti mas-mas mau sajak akrab.

“Apik, Bro!’ wangsulane Wanti, karo ngenehake jungkat gedhe marang bocah rambut kuning, bocah mau banjur jungkatan nyambi ngilo aneng pengilon sandhingku.

“Ana dagangan anyar, ora?” pitakone bocah sing tatoan gambar naga.

So pasti Bro,” wangsulane Wanti.

“Pasien anyar aja lali, Mbak Bro,” ujare Mas sing tindhikan.

Bubar ngomong ngono, Wanti lan bocah sing tindhikan mlebu aneng kamar facial. Katon padha glenik-glenik, aku weruh sethithik saka kaca pengilon, bocah mau padha ulung-ulungan amplop.

Gandheng aku wis rampung lan rumangsa ora patiya jenak, mula aku terus pamit.

Baca juga:   Riyaya Taun Iki

“Mbak aku pamit, pinten nggih?” pitakonku karo nyiapake duwit.

Dua puluh ribu, Bu.”

“Boten klentu, Mbak, Cuma potong lo, gak kramas.”

Sekarang semua naik, Bu,” jawabane Wanti ketus.

Tinimbang kedawa-dawa, dak bayar kanthi duwit pas, aku enggal-enggal metu saka salon karo batinku grundelan. Mosok cukur aneng ndesa kok rong puluh ewu, adate wae sepuluh ewu,  wis karo kramas isih entuk bonus pijet githok.

“Yen ngene iki aku kudu nggoleki salone Mbak Yuni,” karo isih muring dhewe, aku numpak motor mulih.

***

Senajan isih kelingan praupane lan tumindake nom-noman aneng salone Wanti, nanging aku dadi penasaran kepengin mangerteni sapa sabenere Wanti sakanca mau. Mula rong minggu candhake aku klinong-klinong ngliwati dalan ngarepe salon. Ana apa sajanjane ing antarane Mbak Yuni lan Wanti.

Nalika tekan dalan sisih tengene salon Wanti, aku noleh, kahanan sajak sepi, salone tutup malah ana garis polisi warnane kuning. Oh ada apa gerangan? Tansaya penasaran dakbacutake lakuku puter balik mengidul goleki salone Mbak Yuni. Aneng sisih wetan pasar ana kios rada sedhengan, ana papan ditulisi “Salon Yuni”. Aku terus parkir, dak jagragake motorku aneng sandhinge motor liyane sing luwih dhisik teka aneng salon. Aku mlebu karo uluk salam.

“Mangga-mangga. Bu Hartin. Pinarak lenggah Bu,” semaure Mbak Yuni karo ngedhunake maskere, amrih bisa katon eseme marang aku.

“Nggih Mbak, aku kaget Mbak Yuni kok pindhah kene, ndhek mben aku bacut potong aneng kana lo, Mbak!”

“Lha Mbak Yuni niku ditundhung kalih adine sepupu, Bu!” Bu Maryam sing lagi dipijeti sirahe mangsuli pitakonku. Bu Maryam uga langganan salon Mbak Yuni.

Baca juga:   Ngglewang

“Oh, nggih ta, Bu Maryam? Larahe kepriye ta, Mbak Yuni?” Pitakonku meneh kepengin enggal ngerti dhodhok selehe.

“Kula niku nembe pikantuk pacoban, Bu. Salon kula digentosi adhi kula Wanti, nggih pripun malih Bu, kula ngalah mawon, haning….” Terange Mbak Yuni kepenggak, banjur diterusake rembuge dening Bu Maryam kang pengin maringi katerangan gamblang marang aku.

“Ngaten, Bu Hartin. Adhike sepupu niku nembe rampung kuliah, lajeng badhe berdhikari, criyose. Nanging gadhah watak serik,  nalika salone Mbak Yuni laris, sae, langganane kathah, lha niku Wanti nggadhahi pepenginan milik dhateng salon. Kamangka Mbak Yuni nyewa griyane bapake Wanti niku, Bu. Mila Mbak Yuni ditundhung kaliyan Bapake Wanti kanthi pawadan sing boten bayar kontrakan lah, sing niki lah, niku lah.”

“Walah, lha kok ndadak nganggo ngala-ala barang nggih. Ya sing sabar ya, Mbak Yuni?”

“Inggih Bu, kula sampun trimah. Ing atase sedherek, kula nggih sampun nglampahi  limrahe bisnis. Kula tetep berusaha dhisiplin Bu, ewa semanten kula malah dikabar-kabarke ingkang kirang sae, nggih boten kula wales, Bu.”

“Iya, Mbak, kasunyatane Wanti kuwi ditulung malah menthung, ta?” kojahe Bu Maryam karo kemomosen.

“Wah.. lha nanging nuwun sewu, Ibu. Wau kula ningali kok salone tutup nggih? Mandar wonten garis polisi, menawi boten klentu?”

“Nggih ngaten menika, Bu. Amargi salone Wanti niku boten beres, malah nyambi sadeyan sabu-sabu. Kabare malah, nuwun sewu lho, kangge prostitusi. Ih, Naudzu billah min dzalik!” Bu Maryam dak sawang olehe ngendika karo menjap menjep tanda gething.

“Subhanallah…! Mekaten ta, Bu. Pantesan, Mbak!”

“Kangge kula ingkang boten sekolah inggil kados dhik Wanti, sampun kula syukuri, Bu. Samenika wonten mriki, nggih langganan kula sami dugi. Kula pitados bilih rejeki niku  Gusti Allah ingkang ngatur lan maringi.”

“Bener, Mbak. Alhamdulilah, Mbak Yuni tetep eksis lan sabar.”

“Inggih, Bu Hartin. Amiin, matur nuwun sanget. Lan rikala salon Wanti dirawuhi polisi menika lajeng Pak Lik kalih dhik Wanti sampun srah-lepat kaliyan kula. Malah masrahaken malih menawi kula badhe bikak salon wonten griyane Pak Lik,” Mbak Yuni njlentrehake kahanan sing sabenere.

“Wah.. Alhamdulilah, Mbak. Malah syukur menawa bisa bukak salon loro,” ujarku menehi semangat Mbak Yuni. Lan kompak dijawab amin ing antarane Bu Maryam lan Mbak Yuni.

Perkara karo polisi babagan salon plus-plus Wanti durung rampung. Candhak sasi ngarep Mbak Yuni wis bukak salon cacah loro. Kanca karyawati sing ngrewangi padha temen lan seneng nyambut gawe bebarengan karo Mbak Yuni, sing pancen ayu, grapyak, semanak, lan bener-bener salon sing bener. (*)

spot_img

13 KOMENTAR

  1. terima kasih dukunga dan komentarnya ya.
    mohon masukan dan arahannya
    Yth Bunda Sri RHmiyati. mz Krishna Mz Arman Mz Dika.Mz Purnomo Mz Wardy mz Kukuh mz Mahfuzd mnk Jamila Mbk Yusnita jeng Mei dkk slaam sehat zelalu

Comments are closed.

- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Doa di Padang Arafah

Doa Pageblug

Sajak Kematian

Komentar Terbaru

Sedang Populer

1,166FansLike
55FollowersFollow